Regulamin Apartamentów wypoczynkowych Zaciszne Centrum Augustów 

 

Rezerwacja pokoju/apartamentu jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu Zaciszne Centrum.

Poniższy regulamin został przez nas opracowany w trosce o zapewnienie naszym Gościom spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszych apartamentach.

 

1. REZERWACJA WSTĘPNA

Gość może dokonać rezerwacji wstępnej telefonicznie lub wysyłając email. Dzwoniąc pod nr telefonu: +48 502327162 lub wysyłając wiadomość na adres: info@zacisznecentrum.pl.

 

2. REZERWACJA GWARANTOWANA

Aby dokonać rezerwacji gwarantowanej należy dokonać wpłaty zadatku w wysokości 30% kosztu rezerwowanego pobytu wciągu 24 godzin od chwili dokonania rezerwacji wstępnej. W tytule przelewu należy podać:

– imię i nazwisko

– terminu pobytu

Dane do wpłaty:

Zaciszne Centrum

92 2490 0005 0000 4004 7247 9759

 

3. ZMIANY REZERWACJI ORAZ JEJ ANULACJA

Nasi Goście mają prawo do zmiany terminu pobytu, jeżeli zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 14 dni przed terminem przyjazdu. Po akceptacji pracownika Zaciszne Centrum, dopuszczalna jest możliwość dokonania zmian w złożonej rezerwacji w zakresie: okresu pobytu lub liczby osób w pokoju. Gość informuje elektronicznie lub telefonicznie o zakresie zmian jakie chciałby wprowadzić.

Życzenie przedłużenia poza okres wskazany w dniu przyjazdu, Gość powinien zgłosić najpóźniej dzień przed końcem pobytu, w przypadku braku dostępności pracownik Zacisznego Centrum może odmówić przedłużenia pobytu.

W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż był planowany Zaciszne Centrum nie zwraca wniesionych opłat za niewykorzystany termin pobytu.

Gość ma prawo do odwołania rezerwacji, o czym niezwłocznie powinien powiadomić pracownika Zacisznego Centrum.

Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% kosztu rezerwowanego pobytu.

W przypadku rezygnacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

 

4. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność za cały okres pobytu w Zaciszne Centrum Gość reguluje w dniu zakwaterowania.

Ceny wynajmu pokoi, apartamentów określa cennik usług świadczonych przez Zaciszne Centrum.

Zaciszne Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

Należności za świadczone usługi regulowane są gotówką, BLIK lub poprzez przelew na rachunek bankowy.

Nie realizujemy płatności dokonywanych kartą płatniczą.

Jednostką płatniczą jest złoty (PLN).

Za usługi nie objęte zamówieniem (np. wykup dodatkowych noclegów) należność płatna jest bezpośrednio u Usługodawcy.

Podane ceny są cenami brutto.

Cena za wynajem pokoi obejmuje podatek vat.

Przy pobycie do 14 dni dokonujemy na życzenie Gościa usługę sprzątania oraz wymiany pościeli i ręczników odpłatnie w wysokości 99 zł. Dla pobytów dłuższych niż 14 dni Gościom przysługuje bezpłatna usługa sprzątania oraz wymiany pościeli i ręczników.

 

5. ZAKWATEROWANIE I WYKWATEROWANIE

Doba noclegowa trwa od godz. 15:00 pierwszego dnia pobytu Gościa, do godz. 11:00 ostatniego dnia pobytu. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po uzgodnieniu z pracownikiem Zaciszne Centrum

Zakwaterowanie w Willi Zaciszne Centrum jest samodzielne. W dniu przyjazdu o godz. 15:00 Gość otrzyma wiadomość drogą elektroniczną w z instrukcją zakwaterowania, kodami dostępu do furtki i skrytki z kluczem.

Zaciszne Centrum zastrzega sobie możliwość wyproszenie z obiektu osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie przez co stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia, nie przestrzegających regulaminu.

Zdanie klucza w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z pracownikiem biura.

Nie wymeldowanie się do godz. 11:00 ostatniego dnia pobytu, skutkuje naliczeniem przez Zaciszne Centrum opłaty za kolejną rozpoczętą dobę, lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.

 

6. WARUNKI KORZYSTANIA Z POKOI I APARTAMENTÓW

Willa Zaciszne Centrum, obiekt przeznaczony wyłącznie dla gości 16+.

W  pokojach i apartamentach nie może nocować większa ilość osób niż przewidziana dla danego typu pokoju. Odwiedzjący Zaciszne Centrum muszą opuścić obiekt do godz. 22:00.

Goście zobowiązani są do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7:00. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w obiekcie jest niedozwolone.

W całym obiekcie w tym w pokojach i apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

Pokój / apartament nie może być wykorzystywany w inny sposób niż w celach noclegowych, a zwłaszcza w celu prowadzenia w nim jakiejkolwiek działalności, a tym bardziej niezgodnej z prawem. Nie dopuszcza się rejestracji w nim działalności gospodarczej lub innej działalności zwłaszcza związanej z przyjmowaniem petentów/klientów.

Pokój / apartament nie może być podnajmowany osobom trzecim ani w żadnej formie tym osobom udostępniany. Gość zobowiązuje się do korzystania z apartamentu oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości w apartamentach.

O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować pracownika obiektu. Za usterki powstałe z winy Gościa będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.

Na terenie Zacisznego Centrum nie mogą przebywać zwierzęta domowe.

Gość zobowiązany jest udostępnić apartament przedstawicielom Zacisznego Centrum w celu umożliwienia przeprowadzenia akcji usunięcia awarii, gaszenia pożaru oraz w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu zapobieżenia uszkodzeniu lub zniszczeniu apartamentu bądź jego wyposażenia oraz w celu umożliwienia pracownikom Zacisznego Centrum  lub osobom przez Zaciszne Centrum wskazanym wykonania usług sprzątania i konserwacji pokoju/apartamentu w ustalonych dla danego lokalu godzinach i dniach tygodnia.

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w budynku, w apartamencie oraz w jego wyposażeniu.

Gość jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania pracownika Zacisznego Centrum o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić go lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się apartament, w apartamencie oraz w jego wyposażeniu, a także o wszelkich roszczeniach osób trzecich w związku z takimi szkodami.

 

8. OPŁATA KLIMATYCZNA

Stawka opłaty uzdrowiskowej wynosi 4,20 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu, przy czym:

– za każdy dzień pobytu dzieci do lat 7 stawka opłaty wynosi 1,00 zł.

Osoby przebywające w kwaterach prywatnych mogą dokonać opłaty w siedzibie Augustowskiej Organizacji Turystycznej:
ul. Rynek Zygmunta Augusta 19, 16–300 Augustów
Tel.: (+48) 728-755-936
E-mail: aot@poczta.onet.eu

 

 9. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Zacisznym Centrum a Gościem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, w innym przypadku przed sądem właściwym dla siedziby Zacisznego Centrum.

Goście wynajmujący apartament zapoznali się z powyższym regulaminem oraz zaakceptowali jego postanowienia. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz właściwych ustaw.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018r